3. Ticaret Markaları

 

3.6 Tescilli Kullanıcılar – Lisanslar:

 

(1)            Tescilli kullanıcıların (veya lisans sahiplerinin) tescili için başvurular, mevzuatın saptadığı biçimde marka sahibinin ve tasarlanmakta olan tescilli kullanıcının imzalarını taşıyan noter/apostil ya da noter/KKTC Konsolosluğu  tasdikli formlar üzerinde, veya tarafların herbirinin noter/apostil ya da noter/KKTC Konsolosluğu onaylı birer vekaletname ile yetkilendirildiğimiz takdirde her iki taraf adına da bizim imzamızı taşıyan formlar üzerinde yapılır.

(2)            Başvuruların marka sahibi tarafından veya onun adına firmamız tarafından düzenlenecek ve aşağıda belirtilen ayrıntılar dahil marka sahibi ile müstakbel tescilli kullanıcı arasında mevcut veya tasarlanmakta olan ilişkiler hakkında bilgi içeren bir Durum Beyannamesi ile birlikte verilmesi istenir:-

 

(a)             İzin verilen kullanım üzerinde marka sahibinin kontrol derecesi;

(b)            Tasarlanmakta olan tescilli kullanıcının markanın tek tescilli kullanıcısı olup olmayacağının veya başkalarının da tescilli kullanıcı olarak tescili hususunda herhangi bir sınırlama olup olmayacağının ilişkinin bir koşulu olup olmadığı;

(c)             Tescilin hangi ürünleri kapsadığı;

(d)            Ürünlerin karakteristiklerine, izinli kullanım tarzına ve yerine veya başka herhangi bir konuya ilişkin tasarlanmakta olan herhangi bir koşul veya sınırlama; ve

(e)             İzinli kullanımın (lisansın) belirli bir süre için mi yoksa süre sınırlaması olmaksızın mı süreceği, ve, belirli bir süre için ise sürenin ne olduğu ve izinli kullanımın sona erdirilmesini düzenleyen koşulların ne olduğu.

 

(3)            Başvuru ile birlikte marka sahibi tarafından veya yetkilendirildiğimiz takdirde firmamız tarafından yapılacak ve Durum Beyannamesinde beyan edilenlerin doğruluğunu teyit eden bir Yemin Varakası dosyalanması gerekmektedir.

(4)            Tescilli kullanıcının tescili için yapılan başvuru ile birlikte dosyalandığı takdirde tescilli kullanıcının mahalli tebliğ adresinin kaydı herhangi bir harç veya ücret ödemeden yapılabilir.

(5)            Tescilli kullanıcının tescili için yapılacak başvuru ile birlikte  Lisans Sözleşmesinin noter ve ilaveten Apostil veya KKTC Temsılcığı ya da TC Konsolosluğunca tasdikli bir sureti dosyalanmalıdır.