3. Ticaret Markaları

 

     3.3. Devirlerin Kaydı:     

 

(1)            Gerek devir veya temlik yoluyla gerekse birleşme sonucu bir markanın mülkiyetinin başkasına intikali, mevzuatın saptadığı biçimde yapılacak bir başvuru ile Ticaret Markaları Siciline  kaydettirilir.

(2)            Markanın yeni sahibine intikalinin kaydı amaçları için basit şekilde düzenlenmiş bir Devir Senedinin veya hale göre Birleşme Sözleşmesinin ya da eğer devir veya birleşme kyfiyeti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise gazetenin ilgili sayfalarının ibrazı yeterlidir. 

(3)            Devir Senedinin veya Birleşme Sözleşmesinin ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sayfasının noter tasdikli ve ilaveten Apostil veya KKTC Temsilciliği ya da TC Konsolosluğunca onaylı olması gerekir.

(4)            Devrin yeni sahibi adına kaydı için yeni sahip tarafından verilecek bir vekaletnameye gereksinme vardır. Vekaletnamenin noter/apostil ya da noter/KKTC Konsolosluğu tarafından  tasdikli olması gerekmektedir.

(5)            Marka mülkiyetinin gerek devir gerekse birleşme sonucu yeni sahibine intikalinin erken bir tarihte kaydettirilmesi tavsiye olunur. Aksi takdirde devirden altı ay sonra yaptırılacak kayıtlarda resmi harçlarda ufak bir artış ve on iki aydan sonra yaptırılacak olanlarda da ufak bir artış daha söz konusu olmaktadır.

(6)            Mülkiyetin devrinin kaydı için yapılan başvuru ile birlikte dosyalandığı takdirde, marka sahibinin mahalli tebliğ adresinin kaydı için herhangi bir harç veya ücret ödenmez.

(7)            Mülkiyet intikalinin Ticaret Markaları Siciline kaydedilmesine ilaveten Tescil Belgesi arkasına da şerh düşülmesi amacıyla markanın orijinal tescil belgesinin devir başvurusu ile birlikte gönderilmesi istenmektedir.