3.4 Ticaret Markaları

 

3.4 Ünvan ve Adres Değişikliği:

 

(1)            Ticaret Markaları Tüzüğü, bir ticaret markası sahibinin isim veya adresinde tescilden sonra vukubulacak değişikliklerin Ticaret Markaları Siciline kaydedilmesini gerektirmektedir.

(2)            İsim değişikliğinin kaydı için yapılacak bir başvuru, değişikliği kanıtlayan ve  şirketlerin kaydı ve şirket işleri ile yetkili resmi bir makamın veya ticaret veya endüstri odalarının vereceği belgenin, veya bu hususta Resmi Gazetede yayımlanan bildirinin veya şirket genel kurulunun kararının noter tasdikli ve ilaveten Apostil veya KKTC Temsilciliği ya da TC Konsoloscuğunca onaylı bir sureti ile desteklenmelidir.

(3)            İsim değişikliğinin kaydı için yeni isim altında düzenlenmiş bir Vekaletnameye gerek duyulmaktadır. Vekaletnamenin noter tasdikli olmasına gerek yoktur.

(4)            İsim değişikliğinin Sicile kaydedilmesine ilaveten değişikliğin orijinal Tescil Belgelerinin arka sayfasına da kaydı yapılmaktadır. Dolayısıyle isim değişikliği kaydının yapılması hususunda firmamıza verilecek talimatla birlikte orijinal Tescil Belgelerinin de gönderilmesi önerilir.

(5)            Adres değişikliğinin kaydı için herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. Ancak ilgili markanın tescili firmamız tarafından yapılmamışsa bize Vekaletname verilmesi gerekir.

(6)            İsim ve adres değişikliğinin kaydı için yapılan başvurularla yenileme belgelerinin gönderilmesi gerekmemektedir.